Badania Lekarskie + Psychologiczne: +48 71 71 17 411 | Badania Psychologiczne: +48 696 064 258
Termin ważności badań psychologicznych 2018-11-18T17:30:56+00:00

Termin ważności badań psychologicznych

 • Orzeczenia psychologiczne wydawane w celu stwierdzenia/braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami wydaje się na okres 5 lat

 • Orzeczenia psychologiczne wydawane w celu stwierdzenia/braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne wydawane są na okres 5 lat

 • Termin następnego badania psychologicznego w orzeczeniu wydawanym w celu stwierdzenia/braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy ustala się następująco: do 60 roku życia co 5 lat, powyżej 60 roku życia co 30 miesięcy

 • Termin następnego badania psychologicznego w orzeczeniu wydawanym w celu stwierdzenia/braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora/egzaminatora techniki jazdy ustalamy według zasady: do 60 r.ż. co 5 lat, powyżej 60 r.ż. co 30 miesięcy chyba, że zachodzą warunki art. 34 ust 6*.

  * art. 34 ust. 6 dającym prawo do skrócenia terminu kolejnego badania „jeśli psycholog uzna, że stan zdrowia osoby badanej wskazuje, na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem ustawowego terminu”

Jak często należy wykonywać badania psychologiczne

 • Kierowcy wykonujący przewóz drogowy, przedsiębiorcy wykonujący osobiście przewóz na potrzeby własne lub kierowcy przez nich zatrudnieni (według ustawy z dnia 6.09.2001 o transporcie drogowym) podlegają badaniom psychologicznym w wieku:

  • do ukończenia 60 lat – co 5 lat
  • powyżej 60 roku życia – co 30 miesięcy
 • Instruktorzy nauki jazdy, egzaminatorzykierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem zobowiązani są (wg ustawy z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym) do odbywania badań psychologicznych, w zależności od wieku kierowcy:

  • do ukończenia 60 lat – co 5 lat
  • powyżej 60 roku życia – corocznie