Badania Lekarskie + Psychologiczne: +48 71 344 91 55 | Badania Psychologiczne: +48 696 064 258
Badania psychologiczne po zatrzymaniu prawa jazdy 2018-11-18T13:44:33+00:00

Badania psychologiczne kierowców skierowanych decyzją starosty po zatrzymaniu prawa jazdy

  • z powodu przekroczenia limitu punktów karnych

  • z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu

  • z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem innych środków psychoaktywnych

  • kierowców sprawców wypadku drogowego

Termin ważności badań psychologicznych po zatrzymaniu prawa jazdy

W orzeczeniu o braku bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem po zatrzymaniu prawa jazdy nie określa się terminu ważności.

 Akty Prawne

  • Ustawa z dn. 20 czerwca1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
  • Ustawa z dn. 06 września 2001 r. o transporcie drogowym
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy