Badania Lekarskie + Psychologiczne: +48 71 71 17 411 | Badania Psychologiczne: +48 696 064 258
Badania wymagające pełnej sprawności psychofizycznej 2018-11-18T14:24:41+00:00

Badania wymagające pełnej sprawności psychofizycznej

 • widzenia w mroku (widzenia zmierzchowego)

 • wrażliwości na olśnienie (adaptacji po olśnieniu)

 • widzenia obuocznego (widzenia stereoskopowego)

 • badanie ogólnej sprawności psychoruchowej

Dla kogo są badania wymagające pełnej sprawności psychoruchowej

Dotyczy to wielu różnych stanowisk, gdzie potrzebne są niespecyficzne zdolności psychoruchowe pozwalające w sposób bezpieczny wykonywać określoną pracę.

Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia o poziomie sprawności psychoruchowej niezbędnej do pracy na określonym stanowisku.

Termin ważności badania psychologicznego

Psycholog w zaświadczeniu nie określa terminu ważności badania, ale może to zrobić na życzenie badanego lub jego pracodawcy.

Akty Prawne

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Lista zawodów wymagających pełnej sprawności psychofizycznej

Obecnie istnieje wiele zawodów wymagających szczególnej odpowiedzialności oraz rozbudowanych zdolności psychoruchowych. To głównie zawody związane z obsługą różnego rodzaju maszyn, pojazdów, prace badawcze oraz wiele innych:
 1. Prace kierowców: autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12 m,
 2. Prace przy montażu i remoncie sieci trakcyjnych
 3. Prace przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć
 4. Prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych, podlegających pełnemu dozorowi technicznemu
 5. Prace przy obsłudze instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem
 6. Prace przy materiałach łatwo palnych, środkach toksycznych i materiałach biologicznie zakaźnych
 7. Prace przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiałów wybuchowych i samozapalnych
 8. Prace badawcze, doświadczalne i technologiczne, związane bezpośrednio z eksploatacją oraz obsługą ruchu reaktorów jądrowych, akceleratorów, generatorów neutronów, komór do produkcji źródeł promieniotwórczych
 9. Prace z otwartymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach klasy I i II
 10. Prace związane ze stosowaniem promieniowania jonizującego do celów diagnostycznych i terapeutycznych w zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadków dotyczących ratowania życia ludzkiego
 11. Prace doświadczalne z nowymi rodzajami uzbrojenia i amunicji
 12. Prace remontowo-konserwacyjne przy amunicji i jej konfekcjonowaniu
 13. Prace związane z oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych
 14. Prace maszynisty maszyn wyciągowych, sygnalisty szybowego, operatora samojezdnych maszyn przodkowych, operatora pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, maszynisty lokomotyw pod ziemią, rewidenta urządzeń wyciągowych – w podziemnych zakładach górniczych
 15. Prace maszynisty wiertniczego i operatora maszyn podstawowych – w odkrywkowych zakładach górniczych
 16. Prace mechanika i maszynisty wiertni, operatora i kierowcy agregatów cementacyjnych zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu – w zakładach górniczych wydobywających kopaliny metodą otworów wiertniczych i w zakładach wykonujących prace geologiczne
 17. Prace pilota morskiego
 18. Prace przy obsłudze znaków nawigacyjnych na wodzie
 19. Prace przy technicznej obsłudze wodowania statków
 20. Prace na wysokości na masztach i wieżach antenowych
 21. Prace na wiaduktach i mostach
 22. Prace pilota samolotowego, śmigłowcowego i szybowcowego, balonu wolnego i skoczka spadochronowego zawodowego
 23. Prace nawigatora lotniczego i mechanika pokładowego w lotnictwie
 24. Prace kontrolera ruchu lotniczego
 25. Prace kaskadera filmowego
 26. Prace treserów dzikich zwierząt i akrobatów cyrkowych