Badania Lekarskie + Psychologiczne: +48 71 71 17 411 | Badania Psychologiczne: +48 696 064 258
Badania osób starających się lub posiadających pozwolenie na broń 2018-11-14T00:00:12+00:00

Badania osób starających się lub posiadających pozwolenie na broń

 • sportową

 • myśliwską

 • bojową

 • kolekcjonerską

Badania do posługiwania się bronią , badania na broń, lub badania do broni – dotyczą osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. Mają wykluczyć spośród kandydatów osoby z zaburzeniami funkcjonowania psychologicznego.

Zakres badania psychologicznego:

Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o broń obejmuje w szczególności:

 • określenie poziomu rozwoju intelektualnego,
 • opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
 • określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby.

Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby badanej. Psycholog na podstawie wyników badań, wydaje orzeczenie psychologiczne.

Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 2 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

Pozwolenia na broń NIE wydaje się osobom:

 • nie mającym ukończonych 21 lat. Wyjątek – osoby, które ukończyły 18 lat a nie przekroczyły 21, mogą starać się o pozwolenie na broń na wniosek właściwego ZO PZŁ (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami);
 • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
 • wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
 • uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
 • nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, albo wobec, których toczy się postępowanie karne o popełnienie takiego przestępstwa (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).

Wykaz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni:

 • organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi;
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, z wyłączeniem palenia tytoniu;
 • schizofrenia, zaburzenia typu schizoferenii (schizotypowe) i urojeniowe;
 • zaburzenia nastroju (afektywne);
 • zaburzenia nerwicowe lękowe, obsesyjno-kompulsyjne, dysocjacyjne, pod postacią somatyczną;
 • przewlekająca się reakcja na ciężki stres i zaburzenia adapatacyjne;
 • przewlekłe zaburzenia behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi z wyłączeniem dysfunkcji seksualnych niespowodowanych zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną;
 • zaburzenia osobowości;
 • zaburzenia nawyków i popędów;
 • zaburzenia preferencji seksualnych (transwestytyzm fetyszystyczny, ekshibicjonizm, oglądactwo, pedofilia, sadomasochizm);
 • upośledzenie umysłowe;
 • całościowe zaburzenia rozwojowe;
 • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym.

 Akty Prawne

 • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną