Badania Lekarskie + Psychologiczne: +48 71 71 17 411 | Badania Psychologiczne: +48 696 064 258
Badanie psychologiczne Inspektora Transportu Drogowego 2018-11-18T20:09:06+00:00

Badanie psychologiczne Inspektora Transportu Drogowego

  • Inspektor Transportu Drogowego

Zakres badania psychologicznego:

Badanie ma na celu wykluczyć zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.

Badanie psychologiczne inspektora transportu drogowego obejmuje w szczególności:

  • określenie poziomu rozwoju intelektualnego,
  • opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
  • określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby.

Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby badanej. Psycholog na podstawie wyników badań, wydaje orzeczenie psychologiczne

 Akty Prawne

  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego