Badania Lekarskie + Psychologiczne: +48 71 71 17 411 | Badania Psychologiczne: +48 696 064 258
Jak wygląda badanie psychologiczne 2018-11-18T17:20:09+00:00

Jak wygląda badanie psychologiczne?

Badanie psychologiczne kierowcy lub innej osoby skierowanej na badanie w ramach medycyny pracy składa się z kilku części. Na początku jest wywiad wstępny podczas którego sprawdzana jest tożsamość badanego na podstawie dokumentu, przeprowadzany jest wywiad odnośnie samopoczucia, stanu zdrowia w celu ustalenia możliwości przeprowadzenia badania.

W pierwszej części badania psychologicznego sprawdzana jest sprawność intelektualna, procesy poznawcze (uwaga, spostrzegawczość, pamięć), cechy osobowości dotyczące socjalizacji (przystosowanie, samokontrola, rozumienie norm) oraz dojrzałość emocjonalna (radzenie sobie ze stresem, zrównoważenie emocjonalne i radzenie sobie w w warunkach trudnych).

Badanie wygląda tak, że kierowca otrzymuje arkusz z zadaniami lub pytaniami, na którym zaznacza wybrane przez siebie odpowiedzi. Warto pamiętać, iż nie jest to egzamin – nie ma złych ani dobrych odpowiedzi, a same wyniki testów nie przesądzają o wyniku badania.

Druga część badania polega na sprawdzeniu sprawności psychomotorycznej osoby badanej (szybkość i adekwatność reakcji, koordynacji wzrokowo-słuchowej, widzenia przestrzennego, oceny odległości, prędkości, widzenia zmierzchowego oraz wrażliwość na olśnienie). Badany wykonuje zadania przy pomocy takich aparatów jak: miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy, stereometr, noktoskop czy wirometr w zależności od typu badania.

Na zakończenie badany zostaje zapoznany z wynikami przeprowadzonych testów oraz otrzymuje orzeczenie psychologiczne o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy lub braku lub istnieniu przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku wymagającym szczególnej sprawność psychomotorycznej.