Badania Lekarskie + Psychologiczne: +48 71 71 17 411 | Badania Psychologiczne: +48 696 064 258
Badania psychologiczne myśliwych 2018-11-18T19:50:44+00:00

Badanie psychologiczne myśliwych

  • myśliwi

  • kandydaci na myśliwych

Zakres badania psychologicznego:

Badanie ma na celu wykluczyć zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.

Badanie psychologiczne myśliwego obejmuje w szczególności:

  • określenie poziomu rozwoju intelektualnego,
  • opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
  • określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby.

Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby badanej. Psycholog na podstawie wyników badań, wydaje orzeczenie psychologiczne

 Akty Prawne

  • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną