Badania Lekarskie + Psychologiczne: +48 71 71 17 411 | Badania Psychologiczne: +48 696 064 258
Skierowanie na badanie psychologiczne 2018-11-18T17:41:32+00:00

Skierowanie na badanie psychologiczne

Posiadanie skierowania na badanie psychologiczne jest wymagane dla:

  • Kierowcy przedłużający ważność uprawnień. Osoby badane na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

  • Kierowców straży pożarnej, które są wydawane przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta

  • Osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, uczestnictwa w wypadku drogowym

  • Kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobne do alkoholu, przekroczeniu liczby 24 punktów karnych oraz gdy w przypadku badania lekarskiego stwierdzono możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, które są wydawane przez starostę

  • Osoba u której w wyniku badania lekarskiego została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (art. 82 ust. 1)

Posiadanie skierowania na badanie psychologiczne nie jest wymagane dla:

  • Kandydata na kierowcę wykonującego przewóz drogowy zgłaszającego się na badanie bez skierowania i pokrywającego jego koszt we własnym zakresie. Badanie winno odbyć się przed przystąpieniem do szkolenia w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami.

  • Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

  • Osób starające się lub posiadające pozwolenie na posiadanie broni

  • Osób prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. 01.67.679)

Skierowanie jest ważne 30 dni od daty jego otrzymania.

Ustawodawca nie precyzuje wzorów skierowań na badanie psychologiczne zarówno dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, jak i osób kierowanych przez lekarza